Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA

KLASA: 110-01/16-01/04
UR. BROJ. 2156/01-09-06-16- 2
Opatija, 17. 04. 2016. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija na temelju članka 27. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- da ima stručnu spremu za odgajatelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
- da ima položen stručni ispit,
- da nije pravomoćno osuđen/a za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju,
- da se protiv njega/nje ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela navedena u članku 25.
stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- da mu/joj nije izrečena zabrana rada ili mu/joj je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece i da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnim propisima prema stavcima 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik),
- uvjerenje nadležnog kaznenog i prekršajnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
(preslik ili izvornik)
- vlastoručno potpisanu izjavu o ne postojanju činjenica prema stavcima 9. i 10. članka
25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (izvornik)
- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice ili potvrda HZMO-a o radnom stažu) ,
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice).

Izabrani kandidat/tkinja prilikom zapošljavanja dužan je dostaviti ili dostaviti na uvid izvornike dokaza priloženih u preslici.

Prijave s navedenim prilozima podnose se na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Stubište Miroslava Krleže 1 s naznakom "za natječaj za ravnatelja/icu" u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati/kinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Opatija na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija na 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

Kandidatima/tkinjama koji/e ne budu imenovani/e poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi po isteku roka iz članka 42. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. I 35/08.).