Natječaj za odgajatelje/ice

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/18 - 01/17
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 18 - 3

                                          Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 09. 01. 2019. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta 

1) ODGOJITELJ/ICA - na neodređeno vrijeme - uz probni rad u trajanju od šest mjeseci  

                                       - 2 izvršitelja/ice,

2) ODGOJITELJ/ICA - na određeno vrijeme - zamjena za bolovanje/rodiljni dopust/

                                        roditeljski dopust - uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

                                        - 6 izvršitelja/ica.

 

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.)
i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.)
Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne stariji od 6 mjeseci i to:

  - uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), i
  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak  (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)      

Ako kandidat/kinja ostvaruje parvo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim  uvjetima. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom status, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana uvrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
Kandidat/kinja koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija,
Antona Mihića 5A s naznakamo “za natječaj – za odgajatelja/icu” 
NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

  •                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                  Sanja Mišović-Kalanj, v.r.