Natječaj za popunu radnog mjesta spremača/ice

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/18 – 01/19
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 18 - 3

 

                  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 09.  01. 2019. godine objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

SPREMAČ/ICA

- na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci –  2 izvršitelja/ice -

 

Uvjeti: - NSS    

               

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.), Pravilnika o radu  i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • dokaz stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne stariji od 6 mjeseci i to:

- uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona predškolskom odgoju i obrazovanju,
- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak  (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na  je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim  uvjetima. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni/ne su  uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
Kandidat/kinja koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Opatija, Opatija
51410 Opatija, Antona Mihića 5A
s naznakom “za natječaj – spremač/ica”.          
NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI. 
                                       Predsjednica Upravnog vijeća:
                                       Sanja Mišović-Kalanj, v.r.