Natječaj za radno mjesto koordinatora/ice na određeno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA

KLASA: 110 - 01/18 - 01/16
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 18 - 2

 

                                                    Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 17. 12. 2018. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

KOORDINATORA/ICE

 - na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta “Dječji vrtić Opatija – suvremen vrtić za suvremenu obitelj” - uz probni rad u trajanju od šest mjeseci - 1 izvršitelj/ica -

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.) Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija za obavljanje poslova administratora u vrtiću.
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi pravnog usmjerenja,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od 6 mjeseci i to:

- uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) i
- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak  (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
- dokaz o iskustvu u radu na projektima EU.
Ako kandidat/kinja ostvaruje parvo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim  uvjetima. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
Kandidat/kinja koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Opatija, Opatija,
51410 Opatija,
Stubište Miroslava Krleže 1
s naznakamo “za natječaj – za Koordinatora”.
NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.                                                                           
                                                                                
                                                                   Predsjednica upravnog vijeća                                                                                         
                                                                      Sanja Mišović-Kalanj, v.r.