Upis djece u redovne programe

Dječji vrtić Opatija, Opatija oglašava dana 06. 05. 2019. godine
                                                                     
                                                                                JAVNI POZIV 
                                                      ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
                                             U ORGANIZIRANE PROGRAME ODGOJA I OBRAZOVANJA
                                                               ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

Ustanova Dječji vrtić Opatija primat će prijave za upis djece u organizirane programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2019./2020. od 06. 05. do 21. 05. 2019. godine.

Prijave se primaju za upis u sljedeće programe:

 • u 10 satni program za djecu u dobi od navršene 1. godine do polaska u školu u Opatiji i Lovranu,
 • u 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji i Lovranu,
 • u 10 satni i 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu u Voloskom,
 • u kombinirani 5,5 satni i 10 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Ičićima i Veprincu
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Lovranu za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Opatiji za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje talijanskog jezika u Opatiji za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje engleskog jezika u Ičićima za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u smjensku odgojno-obrazovnu skupinu u vrtiću Opatija za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu.

Prijave za upis za sve objekte u sastavu ustanove Dječji vrtić Opatija primat će se u upravi Dječjeg vrtića u Opatiji, Ulica Antona Mihića 5 a (Punta Kolova), svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, a dana 08. 05. i 15. 05. 2019. godine od 08:00 do 18:00 sati.

RODITELJI/SKRBNICI KOJI PO PRVI PUT PRIJAVLJUJU DIJETE U VRTIĆ UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA DOSTAVLJAJU:

 • presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
 • za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elekronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od dana objave javnog poziva za upise; za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od dana objave javnog poziva za upise; za redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od dana objave javnosg poziva za upise; za roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od dana objave javnog poziva za upise
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku izvoda iz matične knjige rođenih ostale maloljetne djece
 • za dijete s teškoćama u razvoju – presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoće odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela
 • za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja ili potvrde HZMO-a o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu
 • presliku rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći
 • presliku rješenja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

  RODITELJI/SKRBNICI DJECE KOJA SU UPISANA U VRTIĆ U PRETHODNOJ PEDAGOŠKOJ GODINI TE ŽELE DA NJIHOVA DJECA NASTAVE POHAĐATI DOSADAŠNJI PROGRAM:
  - dužni su u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga za sljedeću pedagošku godinu bez dostavljanja dodatne dokumentacije.

  RODITELJI/SKRBNICI DJECE KOJA VEĆ POHAĐAJU NEKI OD PROGRAMA U OBJEKTIMA DV OPATIJA, A ŽELE:
  - promjenu programa ili odgojno-obrazovne skupine dužni su ponovno podnijeti Zahtjev za upis uz dostavu potrebne dokumentacije,
  - premještaj djece koja imaju prebivalište na području Grada Opatija iz vrtića Lovran u vrtić Opatiju, a koja su zbog nedostatka slobodnih mjesta u vrtiću Opatija prethodne godine/prethodnih godina upisana u vrtić Lovran, podnose samo Zahtjev za upis.

  Obrasce Zahtjev za upis djeteta te Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića roditelji/skrbnici mogu podignuti u upravi Dječjeg vrtića u Opatiji ili na mrežnim stranicama Vrtića www.djecji-vrtic-opatija.hr.
  Uz Zahtjev za upis i potrebnu dokumentaciju, roditelji koji po prvi put upisuju dijete u Vrtić predaju i ispunjeni Upitnik za roditelje nove djece kojeg mogu podignuti u prostorijama DV Opatija ili preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića.  
  Dječji vrtić Opatija zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja djeteta zatraži dodatne dokumente i/ili sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.
  Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Opatija u roku od 30 dana od dana završetka upisa. 
  Na Odluku o rezultatima upisa može se podnijeti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Opatija u roku od 8 dana od dana objave rezultata.
  Na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opatija bit će objavljene informacije o završetku upisa, mjestu objave rezultata kao i obavezama roditelja prije dolaska djeteta u dječji vrtić.                   

Prijavu preuzmite ovdje: