Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/pripravnik (m/ž)

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
KLASA: 110 – 01/20 – 01/10
UR. BROJ: 2156/01 – 09 – 06 – 21 – 3

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 08. 02. 2021. godine objavljuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
ODGOJITELJ PRIPRAVNIK (m/ž)
na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta “Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj” - 1 izvršitelj -

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni I odnose se na osobe muškog I ženskog spola.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. I 98/19.) I Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti I stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.), Pravilnika o radu I Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu I načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis (potvrda) o podacima s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu 
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju – ne stariji od 6 mjeseci I to:
    • uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju), I
    • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo I ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao I rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest I sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti I sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja poštom na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A s naznakamo “natječaj – odgojitelj pripravnik”.
NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sanja Mišović-Kalanj, v.r.