Natječaj za stručno osposobljavnje odgojitelja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 132 - 01/18 - 01/09
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 18 - 1

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 22. 10. 2018. godine na temelju Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini objavljuje 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ODGOJITELJ/ICA – pripravnik/ica

 - na određeno vrijeme - 3 izvršitelja/ica -

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.) Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne stariji od 6 mjeseci i to:

- uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak  (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A.                                                                                          
                                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                                                Sanja Mišović-Kalanj, v.r.