Natječaj ODGOJITELJI - 08. 2019. godine

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/18 - 01/07
KLASA: 110 - 01/18 - 01/08
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 18 – 3/4

             Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 07. 08. 2019. godine objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1) ODGOJITELJ/ICA - na neodređeno vrijeme - uz probni rad u trajanju od šest mjeseci - 1 izvršitelj/ica,
2) ODGOJITELJ/ICA - na određeno vrijeme za pedagošku godinu 2019/2020. Od 01. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine - uz probni rad u trajanju od šest mjeseci - 2 izvršitelja/ica.

      Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.)) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.) Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

      Kandidati/kinje su dužni uz prijavu priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne stariji od 6 mjeseci i to:
              - uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), i
              - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak  (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

      Ako kandidat/kinja ostvaruje parvo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim  uvjetima. Kandidati/kinje koji ostvaruju parvo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je  uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom status, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

      Kandidat/kinja koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

            Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

            Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija,
Antona Mihića 5A s naznakamo “za natječaj – za odgajatelja/icu”.

            NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                              Sanja Mišović-Kalanj, v.r.