Otvoren natječaj za domara-vozača

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/17 - 01/05
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 17 - 4
                                                           Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 07. 08. 2017. godine objavljuje 

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

 domar-vozač na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

 

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz stručnoj spremi SSS/KV tehničke, industrijsko tehničke ili obrtničke škole
  • dokaz o položenom ispitu za rukovoditelja centralnog grijanja/ložača
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: stavak 2. uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak, i stavak 4. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak - ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Opatija
Opatija, 51410 Opatija, Stubište Miroslava Krleže 1.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sanja Mišović-Kalanj, v.r.