Natječaj - voditelj projekta

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
KLASA: 110-01/22-01/03
UR. BROJ. 2170-12-10-06-22-3

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i Odluke od 23. 05 2022. godine, raspisuje dana 27. 05. 2022. godine

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

  • radno mjesto:  VODITELJ PROJEKTA (m/ž)  na određeno vrijeme  za vrijeme trajanja Projekta „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj-2“ do 15. 10. 2023. godine - 1 izvršitelj
  • mjesto rada: objekt Opatija ustanove Dječji vrtić Opatija
  • vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 Poslovi Voditelja Projekta „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj-2“ su:  

- rukovođenje provedbom Projekta i određivanje dinamike provedbe aktivnosti, uz učinkovito i ispravno tehničko i administrativno provođenje svih  projektnih aktivnosti,

- koordinacija tima, komunikacija s partnerima i PT-om, sudjelovanje u pripremi i provedbi aktivnosti,

- sazivanje, priprema i sudjelovanje na sastancima, edukacijama, konferencijama i drugim Projektnim aktivnostima,

- praćenja postignutih rezultata i potrošnje financijskih sredstava, priprema izvještaja i ZNS-ova,

- ostvarivanje vidljivosti EU projekata i EU izvora financiranja, i briga o održavanju i sadržaju internetskih stranica i društvenih mreža koje se odnose na EU projekt.

Uvjeti za radno mjesto:

Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, mora sadržavati naznaku radnog mjesta i vrstu radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge:

- životopis;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi za radno mjesto „tajnik“ - VSS, diplomirani pravnik ili VŠS, upravni pravnik

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja;

- potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja;

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od mjesec dana).

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidati  koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17,98/19, 84/21), moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije  o dokazima koji su potrebni pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13,1 52/14, 39/18,  32/20), uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osoba  koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. U nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokumentaciju (dokaze) propisanu člankom 49. stavkom 1. istog Zakona. U nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Prije stupanja na rad kandidat dokazuje zdravstvenu sposobnost za  obavljanje navedenih poslova dostavom potvrde izdanom od liječnika specijaliste medicine rada.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili poštom u roku 8 dana od dana objave natječaja, dostavom na adresu Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – VODITELJ PROJEKTA", u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, kao i prijave primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su  slobodnom voljom kandidata te  je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Predsjednica Upravnog vijeća:
Alessandra Selak, v. r.