Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
KLASA: 110-01/21-01/11
UR. BROJ. 2156/01-09-06-21- 2

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 02. 09.  2021. godine, članka 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 35/08 i 127/19.),č lanka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 27. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija raspisuje dana 10. 09. 2021. godine

                                                                       NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Opatija

Ravnatelj se bira na 4 godine.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat za ravnatelja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima stručnu spremu za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,  
 • da ima položen stručni ispit,
 • da nije pravomoćno osuđivan za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
 • da se protiv njega ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • da mu nije izrečena zabrana rada ili mu/joj je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece i da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnim propisima prema stavcima 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07; 94/13 i 98/19) ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja:

                   1. uvjerenje nadležnog kaznenog suda
                   2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda
                   3. uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb, da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz stavka 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 • dokaz o radnom stažu potvrda HZMO-a o radnom statusu ili elektronički zapis ne stariji od 1 mjesec od dana objave natječaja,
 • dokaz o državljanstvu.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obavezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u random odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98).

Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Opatija na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranje i objave na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Vrtića, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Izabrani kandidat prilikom zapošljavanja dužan je dostaviti ili dostaviti na uvid izvornike dokaza priloženih u preslici.

Prijave s navedenim prilozima podnose se na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A, s naznakom "Natječaj za ravnatelja – ne otvarati" u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 10. 09. 2021. godine i traje od 10. 09. 2021. do 18. 09. 2021. godine.
                                                                         https://www.nn.hr/

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, neće se smatrati kandidatom, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.
                                                                                                                                             
                                                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                                 Alessandra Selak