Natječaj za popunu radnog mjesta računovođa (m/ž)

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 – 01/20 – 01/08
UR. BROJ: 2156/01 – 09 – 05 – 20 – 2

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 15. 10. 2020. godine objavljuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
RAČUNOVOĐA (m/ž)
na određeno vrijeme zamjena za odsutnu djelatnicu - 1 izvršitelj –

Uvjeti:

 • VSS ekonomskog smjera,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima računovodstva.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni I odnose se na osobe muškog I ženskog spola.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju (NN 10/97., 107/07. I 94/13.), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti I stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.) I Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu I načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima računovodstva – pisani dokazi iz kojih je vidljivo da je kandidat/kinja radio na poslovima računovodstva
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju – ne stariji od 6 mjeseci I to:
  • uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju, I
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo I ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao I rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest I sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti I sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja poštom na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A, s naznakamo “natječaj – računovođa”.
NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sanja Mišović-Kalanj, v. r.