Etički kodeks

 Na temelju članka 34. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N. N.  10/97 i 107/97) i članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, nakon savjetovanja sa sindikatima te rasprave na Forumu zaposlenika, na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine donosi

 

ETIČKI KODEKS DJELATNIKA U DJEČJEM VRTIĆU OPATIJA

 

I. Temeljne odredbe

Etički kodeks djelatnika Dječjeg vrtića Opatija sadržava moralna načela i načela profesionalne etike kojima se u svome profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ravnati svi djelatnici Dječjeg vrtića Opatija. Sadržaj kodeksa temelji se na opće prihvaćenim i međunarodno usuglašenim društvenim vrijednostima koje su definirane u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima (1948.), Konvenciji UN o pravima djeteta (1995.) te Deklaraciji o psihološkim pravima (Međunarodni savez školskih psihologa 1979.), a koje svi odgojno-obrazovni djelatnici trebaju promicati.

U te vrijednosti spadaju:

 • definiranje djetinjstva kao posebnog i značajnog razdoblja u čovjekovom razvoju,
 • humanistički utemeljena spoznaja te poštivanje i njegovanje veza između djeteta i obitelji kao osnova za rad s predškolskom djecom,
 • poštivanje individualnih osobina i razvojnih karakteristika te stvaranje uvjeta za njihovo razvijanje,
 • poštivanje ravnopravnosti djeteta u odnosu na njegovu obitelj, kulturu i širu društvenu zajednicu kojoj pripada,
 • pomoć djeci i odraslima u razvoju njihovih potencijala koja se temelji na povjerenju, poštovanju i pozitivnom pristupu.

Kodeks obuhvaća:

 • prava i osobni integritet djece, roditelja i djelatnika Vrtića,
 • prava, dužnosti i osobnu odgovornost djelatnika,
 • načela koja predstavljaju temelj suradnje s djecom, roditeljima i suradnicima,
 • obavezu svih djelatnika da teže ostvarivanju ciljeva, prihvaćanju vrijednosti i načela ovog Kodeksa,
 • temelj za preispitivanje svakodnevnih postupaka,
 • poveznicu svih koji rade za dobrobit djeteta,
 • osnovu za podizanje kvalitete odgoja djece u vrtiću, obitelji i široj zajednici.

II. Sadržaj kodeksa

Kodeks obuhvaća pet temeljnih područja odgovornosti djelatnika koji su posredno ili neposredno uključeni u rad s djecom:

 • odgovornost prema djeci
 • odgovornost prema roditeljima odnosno obitelji
 • odgovornost rukovodećeg kadra
 • odgovornost djelatnika prema ustanovi i suradnicima
 • odgovornost prema osnivaču i široj zajednici
 • nadzor poštovanja Etičkog kodeksa
 • prijelazne i završne odredbe.

 

Svako područje sadrži skup vrijednosti definiranih kroz ciljeve kojima se teži i načela kojima se treba ravnati.

Roditelji s punim povjerenjem svoju djecu upisuju u naš Vrtić i očekuju stručan utjecaj na psihofizički razvoj kroz igru i druge aktivnosti. Svjesni smo odgovornosti i obaveza koje smo preuzeli i prema djeci i prema roditeljima.

Dobrobit djece kao pojam povezujemo s dostojanstvom, sigurnošću i srećom kao najvećoj vrijednosti kojoj je podređeno sve ostalo.

Stoga prihvaćamo ovaj Kodeks kao moralnu obavezu, a ciljeve i načela kao skup smjernica za uzoran i profesionalan odgojno-obrazovni rad.

 

 1. ODGOVORNOST PREMA DJECI

Djetinjstvo predstavlja najznačajnije razdoblje u ciklusu života svakog pojedinca. Naša je dužnost stoga omogućiti djeci sigurno, zdravo i odgovorno okruženje. Obvezali smo se da ćemo podržavati dječji razvoj, poštivati individualne razlike među djecom, pomagati im da nauče kako živjeti i surađivati, te promicati zdravlje, samosvijest, kompetentnost, osobne vrijednosti i prilagodljivost.

Ciljevi:

 • biti upoznat s osnovama znanja o njezi, odgoju i obrazovanju u periodu ranog djetinjstva, te biti u tijeku sa suvremenim profesionalnim obrazovanjem i osposobljavanjem,
 • temeljiti program rada na suvremenim znanjima o razdoblju ranog djetinjstva, povezanim disciplinama te na određenim spoznajama za svako pojedino dijete,
 • prepoznati i cijeniti jedinstvenost i potencijal svakoga pojedinog djeteta,
 • biti svjestan posebnih slabosti svakog pojedinog djeteta,
 • stvarati i održavati sigurno i zdravo okruženje koje će poticati dječji socijalni, emocionalni,  intelektualni i fizički razvoj te koje će poštovati njihov dignitet i vlastite doprinose,
 • podržavati pravo svakog djeteta na igru i učenje do najviših mogućnosti u okviru predloženog programa za razdoblje ranog djetinjstva, a koji uključuje najbolje interese za sve,
 • integrirati djecu s poteškoćama u ista okruženja u kojima bi boravila kada ne bi imala poteškoće,
 • osigurati da sva djeca s poteškoćama imaju mogućnost dobivanja prikladne podrške okoline te pribaviti sredstva koja su neophodna za stvaranje odgovarajućeg okruženja za svu djecu,
 • poštivati djetetov pogled na svijet, njegovo razumijevanje stvari i događaja i ne pobijati djetetovo mišljenje kao neutemeljeno ili nepravilno,
 • upozoravati dijete na neprimjereno ponašanje sukladno djetetovom-ljudskom dostojanstvu.

Načela:

 • nećemo ni na koji način štetiti djeci,
 • nećemo koristiti riječi ili mjere koje dijete mogu povrijediti, poniziti, ismijati ili      

   zastrašiti. Ovo je temeljno načelo kojemu su podređena sva ostala,

 • nećemo sudjelovati u aktivnostima koje diskriminiraju djecu, bilo da im uskraćuju   

   prava, daju posebne privilegije ili ih isključuju iz programa ili aktivnosti s obzirom na  
   rasu, etičku pripadnost, religiju, spol, nacionalno podrijetlo, jezik, sposobnosti, društveni 
   status, ponašanje ili uvjerenja njihovih roditelja,

 • brinut ćemo o zadovoljavanju tjelesnih potreba djece za hranom, održavanjem higijene, kretanjem i odmorom,
 • osigurat ćemo prostor, vrijeme i sredstva za spontanu igru,
 • brinut ćemo za sigurnost prostora u kojemu borave djeca te sprava i igračaka na vanjskom prostoru,
 • stvarat ćemo uvjete kako bi djeca razvijala sposobnosti razumijevanja sebe i drugih, razvijala samokontrolu i sposobnost razlikovanja primjerenog od neprimjerenog ponašanja prema ljudima, stvarima i prirodi,
 • svakom ćemo djetetu prilagoditi strategije učenja, okruženje u kojem uči, te kurikulum, konzultirati se s obitelji te zatražiti mišljenje stručnjaka u cilju maksimalnog razvoja njegovog potencijala,
 • ukoliko postoje osnovane sumnje na zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta, prijavit ćemo to odgovarajućoj instituciji unutar zajednice.

 

 1. ODGOVORNOST  PREMA RODITELJIMA ODNOSNO OBITELJI

Ciljevi:

 • poštivati i uvažavati roditelja kao partnera,
 • uvažavati prava roditelja da budu informirani o programu Vrtića kao i prava na aktivno sudjelovanje u realizaciji programa, ne zadirući pritom u stručnu kompetenciju Vrtića,
 • pružati stručne pomoći roditeljima u odgoju njihove djece,
 • poštivati posebnosti svake obitelji.

Načela:

 • upoznavat ćemo roditelje s ciljevima kojima Vrtić teži, sadržajima, metodama te sredstvima odgojno-obrazovnog rada,
 • poticat ćemo roditelje na aktivno uključivanje u planiranje i realizaciju raznih aktivnosti,
 • upoznavat ćemo roditelje o specifičnostima predškolskog odgoja i značaju pravilnih odgojnih postupaka prema djeci,
 • njegovat ćemo otvoreni dijalog i pružati mogućnosti suodlučivanja u značajnim pitanjima koja su vezana za njihovo dijete,
 • uvažavat ćemo različita uvjerenja u vezi odgoja djece,
 • uvažavat ćemo opažanja i prijedloge koje roditelji daju o svojoj djeci prilikom planiranja i provođenja odgojno-obrazovnog rada,
 • uvažavat ćemo roditelje kada je riječ o primjedbama vezanim za odgojne postupke odgajatelja i pravovremeno se odazvati i rješavati nesuglasice na profesionalnoj razini,
 • u slučajevima kada se uvjerenja roditelja u potpunosti razilaze s usmjerenjem Vrtića, nastojat ćemo pronaći najprihvatljivija rješenja za dijete,
 • s informacijama o djetetu i obitelji koje nam roditelji ili djeca povjere, postupat ćemo odgovorno i pohraniti ih kao povjerljive.

 

 1. ODGOVORNOST RUKOVODEĆEG KADRA

Ciljevi:

 • oblikovati i stvarati radne uvjete koji kod zaposlenika njeguju kompetenciju, samopoštovanje i samopouzdanje, kao i uvjete za razvijeno socijalno partnerstvo unutar ustanove.

Načela:

 • rukovoditelj će ostvarivati radno ozračje i odnositi se prema ostalim djelatnicima stručno, objektivno i s poštovanjem,
 • motivirat će osoblje i omogućavati im stvaralački rad, slobodno izražavanje stavova, mišljenja i ideja,
 • rukovoditelj će pri vrednovanju rada svih djelatnika davati povratne informacije, pružati stručnu pomoć te davati potporu u rješavanju mogućih problema ili poteškoća,
 • svaka ocjena, preporuka ili prijekor rukovoditelja prema djelatniku(ici) temeljit će se na stručnim argumentima s pozicija interesa djeteta, njegovih roditelja i programa Vrtića,
 • upoznavat će nove djelatnike s kurikulumom Vrtića i svojim očekivanjima od djelatnika,
 • pratit će rad djelatnika, pružati im stručnu pomoć i davati im povratne informacije.

 

 1. ODGOVORNOST DJELATNIKA PREMA USTANOVI I SURADNICIMA

Ciljevi:

 • poštivati i savjesno provoditi program rada Vrtića,
 • razvijati poštovanje i povjerenje među suradnicima.

 
Načela:

 • poštivat ćemo stručnu autonomiju, kompetencije te inicijative među suradnicima, kao i redovitu poslovnu hijerarhiju,
 • njegovat ćemo dobre međuljudske odnose među djelatnicima bez predrasuda u pogledu rase, vjere, nacionalne pripadnosti, spola, starosti, političkih uvjerenja, socijalnog i materijalnog statusa,
 • nećemo svjesno iznositi neistine,
 • službene stavove iznosit ćemo samo u skladu s ovlastima,
 • prilikom pribavljanja službenih informacija potrebno je pridržavati se redovitog puta komuniciranja s nadređenima odnosno ovlašenima za njihovo iznošenje,
 • ako primijetimo da se djelatnik neetički ili nekompetentno ponaša dužni smo ga upozoriti,
 • njegovat ćemo timski oblik rada,
 • sa suradnicima ćemo izmjenjivati stručnu literaturu, iskustvo i informacije iz struke,
 • sudjelovat ćemo u planiranju i provođenju zajedničkih zadaća odnosno projekata Vrtića.
 1. ODGOVORNOST PREMA OSNIVAČU I ŠIROJ ZAJEDNICI

 

Ciljevi:

 • doprinositi stvaranju uvjeta za kvalitetno djetinjstvo u sredini u kojoj Vrtić djeluje raznim aktivnim uključivanjem,
 • zajednički s osnivačem doprinositi unaprjeđivanju kvalitete života djece u ustanovi.

Načela:

 • stvarat ćemo kvalitetne programe uvažavajući socijalne i kulturne posebnosti kraja,
 • poticat ćemo suradnju među institucijama u neposrednoj okolini,
 • raznim aktivnostima djelovat ćemo na širu zajednicu, na proširivanje svijesti o značaju razdoblja ranog djetinjstva,
 • osnivaču jamčimo zakonitost i učinkovitost rada, redovito izvješćivanje i konzultiranje,
 • ukazivat ćemo na potrebu osiguravanja optimalnih uvjeta za boravak djece u Vrtiću i provođenje kvalitetnih programa,
 • podupirat ćemo, u suradnji s osnivačem, razvojnu politiku i propise za dobrobit djece, a zalagati se za ukidanje onih koji to nisu,
 • pridonosit ćemo razvoju predškolskog odgoja općenito, zalagati se za realizaciju ciljeva i načela iz ovog Kodeksa, Opće deklaracije o ljudskim pravima, Konvencije o pravima djeteta donesenim na najvišim razinama (UN, UNESCO, Vijeće Europe) i prihvaćenim u nacionalnim okvirima,
 • bit ćemo otvoreni prema verificiranim oblicima vanjskog vrednovanja i samovrednovanja.

 

 1. NADZOR POŠTIVANJA ETIČKOG KODEKSA

Poštovanje etičkog kodeksa nadzire Etički odbor kojeg čine predsjednik i dva člana. Etički odbor imenuje i razrješuje Upravno vijeće.

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednika Etičkog odbora imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost izvršnog tijela osnivača. Predsjednik Etičkog odbora ne može biti djelatnik ustanove, niti član Upravnog vijeća. Članove Etičkog odbora imenuje Upravno vijeće iz reda djelatnika ustanove, i to jednog člana na prijedlog sindikata, a drugog člana na prijedlog  Odgajateljskog vijeća. Ravnatelj ustanove ne može biti član Etičkog odbora.

Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe ili na zahtjev roditelja, djelatnika, Upravnog vijeća, predstavničkoga ili izvršnog tijela osnivača ili na vlastitu inicijativu.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu, Etički odbor obavješćuje djelatnika na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od 15 dana.
Etički odbor odlučuje većinom glasova u roku od 30 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog odbora dostavljaju se Upravnom vijeću,

podnositelju pritužbe ili zahtjeva, osobi na koju se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnim pločama u svim objektima ustanove.
 
Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.
Etički odbor podnosi tromjesečna izvješća o svom radu izvršnom tijelu osnivača, u roku od 30 dana od završetka pojedinog tromjesečja.
Etički odbor podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o svom radu do kraja mjeseca kolovoza za prethodnu pedagošku godinu. Prihvaćeno izvješće objavljuje se na oglasnim pločama u svim objektima ustanove te se dostavlja izvršnom tijelu osnivača.

 

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Poslodavac stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Kodeksom.
Ravnatelj ustanove dužan je s Kodeksom upoznati djelatnika koji se zapošljava u ustanovi.
Kodeks stupa na snagu 15 dana nakon objave na oglasnoj ploči ustanove. 
Kodeks se objavljuje i na oglasnim pločama u svim objektima ustanove te na web stranici Dječjeg vrtića Opatija

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
Predsjednik Upravnog vijeća

Darko Varljen, prof.

 

 

 

Etički kodeks djelatnika u Dječjem vrtiću Opatija objavljen je na oglasnim pločama objekata Dječjeg vrtića Opatija 23. veljače 2009. god.

 

Ravnateljica:

Smiljana Paragvaj