Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija ima sedam članova, a čine ga:

 • četiri člana iz reda osnivača
 • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga
 • dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove.

Upravno vijeće:

 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • predlaže Osnivaču statusne promjene, promjenu ili dopunu djelatnosti i promjenu naziva Vrtića,
 • donosi uz prethodnu suglasnost Osnivača Statut Vrtića i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te njihove izmjene i dopune,
 • donosi Pravilnik o radu i druge opće akte u skladu sa zakonom i posebnim propisima,
 • donosi financijski plan i financijska izvješća Vrtića,
 • donosi godišnji plan i program rada i kurikulum Vrtića,
 • odlučuje o korištenju i raspolaganju sredstvima i imovinom Vrtića,
 • raspisuje natječaj za ravnatelja i predlaže osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića,
 • imenuje zamjenika ravnatelja na prijedlog ravnatelja,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Vrtića na prijedlog ravnatelja,
 • razmatra i rješava prigovore radnika i roditelja/skrbnika djece,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, posebnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Vrtića
 •  

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija su:

 1. Nikola Hlanuda, predsjednik Upravnog vijeća, član iz reda osnivača, e-mail adresa:  [email protected]
 2. Stella Brguljan, članica iz reda osnivača, e-mail adresa:  [email protected]
 3. Jadranka Pohlmann, članica iz reda osnivača, e-mail adresa:  [email protected]
 4. Srđan Kerčević, član iz reda osnivača, e-mail adresa: [email protected]
 5. Branko Piglić, član iz reda roditelja, e-mail adresa:  [email protected]
 6. Moira Fruk Bura, članica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, e-mail adresa: [email protected]
 7. Tanja Ujčić, članica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, e-mail adresa: [email protected]