Natječaj za radno mjesto rehabilitatora-odgojitelja

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
OPATIJA
KLASA: 110 - 01/19 - 01/06
UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 19 - 4

 

                        Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 11. 07. 2019. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

REHABILITATORA/ICU – odgojitelja/icu

 - na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta “Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj” - uz probni rad u trajanju od šest mjeseci - 1 izvršitelj/ica -

 

        Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.) Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućoj stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne stariji od 6 mjeseci i to:

  - uvjerenje nadležnog suda za kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), i

  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda za prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

   

  Ako kandidat/kinja ostvaruje parvo prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim  uvjetima. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

   Kandidat/kinja koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. 

                  Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

   
  Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Ul. Antona Mihića 5 a s naznakamo “za natječaj – za rehabilitatora stručnjaka/inju rehabilitacijskog profila”.              

  NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

   

                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                Sanja Mišović-Kalanj, v.r.