Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 , 85/15 i 69/22), Dječji vrtić Opatija omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

  • na poštansku adresu Dječjeg vrtića Opatija: Dječji vrtić Opatija, Antona Mihića 5a, 51410 Opatija
  • putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]

2. Usmenim putem

  • telefonom na broj: 051/ 272-407, 051/ 271-665
  • osobno na zapisnik kod službenika za informiranje Dječjeg vrtića Opatija, Željana Rogoznica, Antona Mihića 5a

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Dječji vrtić Opatija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/201415/2014  i 141/2022).

Dokumenti

Izvješća

Godišnje izvješće 2023.

Godišnje izvješće 2022.

Godišnje izvješće 2021.

Godišnje izvješće 2020.

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće 2018.

Godišnje izvješće 2017.

Godišnje izvješće 2016.