Propisi

Strateški dokument:

 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj5/15)

Zakoni:

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97107/07 i94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 56/00)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02, 73/13)
 • Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj 2/97)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11 i 16/12, 989/19, 98/19, 52/21)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)
 • Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93 , , 47/9935/08127/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09, 110/21)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08 i 43/09 22/14-RUSRH, 130/17,47/20 i 134/20, 143/21)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02 i 73/13)
 • Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
 • Zakon o radu ( „Narodne novine“ broj 93/14, 127/1798/19)
 • 29/97 Obiteljski zakon („Narodne novine“ broj  103/1598/19)
 • Zakon o zaštiti na radu ( „ Narodne novine „ broj 71/14118/14154/14 94/1896/18)
 • Zakon o zaštiti od požara („ Narodne novine „ broj 92/10)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ( „ Narodne novine “ broj  25/1385/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („ Narodne novine “ broj 111/18)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima ( „ Narodne novine“ broj  61/1898/19)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu ( „ Narodne novine “ broj  81/13115/18)
 • Ustav Republike Hrvatske („ Narodne novine “ broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Opća deklaracija o ljudskim pravima
 • Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka ( „Narodne novine „ broj 103/2003.118/2006,41/2008,130/2011,106/2012)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru ( „Narodne novine“ broj  22/1341/1664/1847/2020/21)
 • Konvencija UN-a o pravima djeteta

Podzakonski akti:

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ( „ Narodne novine „ broj 63/2008)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 133/97 i20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine" broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/0255/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)
 • Poslovnik o radu upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca („ Narodne novine“ broj 8/2006 )
 • Pravilnik o sigurnosti igračaka („Narodne novine“ broj 83/2014  )
 • Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. ( „ Narodne novine“ broj 63/2007)
 • Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije („ Narodne novine“ 124/2014)