Natječaj - pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Antona Mihića 5A

51410  OPATIJA

KLASA: 112-02/23-01/13

UR. BROJ. 2156-10-06-23-02

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22) , članka 26. Statuta Dječjeg vrtića

Opatija i Odluke od 31. 07. 2023. godine, raspisuje dana 04. 08. 2023. godine

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za

 

- radno mjesto:  POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (m/ž)  

- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija

- vrsta radnog odnosa i broj izvršitelja:

 

- na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu do 31.08.2024. godine

 – dva (2) izvršitelja

          

                                             

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se

jednako na muški i ženski rod.

 

Uvjet za radno mjesto:

- stečena stručna sprema – završena srednja škola,

prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,

98/19 i 57/22) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne

spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Pravilnika o radu i Pravilnika o

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

                       

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, mora sadržavati naznaku radnog

mjesta i vrstu radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge:

- životopis;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u

  članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od

  dana objave natječaja;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u članku

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od dana

  objave natječaja;

- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene

  mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od mjesec

  dana od dana objave natječaja;

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

  osiguranje, ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja.

 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti

kandidati oba spola.

Kandidati  koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema

posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o

ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale

kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim

braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17,98/19, 84/21),

moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Poveznica na internetsku

stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije  o

dokazima koji su potrebni pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13,1 52/14,

39/18,  32/20), uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,

priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Osoba  koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona

o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,

108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza

o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo

spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. U nastavku je

poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom

48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj 84/21), uz prijavu na

natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokumentaciju

(dokaze) propisanu člankom 49. stavkom 1. istog Zakona. U nastavku je poveznica na

dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Prije stupanja na rad kandidat dokazuje zdravstvenu sposobnost za  obavljanje navedenih

poslova dostavom potvrde izdanom od liječnika specijaliste medicine rada.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u slučaju izbora kandidat će ih prije stupanja na

rad predočit u izvorniku.

 

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti

poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A,

s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU", u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, kao i

prijave primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane.

 

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava

formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

 

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su  slobodnom voljom kandidata te  je kandidat

dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja

natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od

27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom

kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list

Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

     

 

                                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                               Nikola Hlanuda, v.r.

 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Antona Mihića 5A

51410  OPATIJA

KLASA: 112-02/23-01/13

UR. BROJ. 2156-10-06-23-02

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22) , članka 26. Statuta Dječjeg vrtića

Opatija i Odluke od 31. 07. 2023. godine, raspisuje dana 04. 08. 2023. godine

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za

 

- radno mjesto:  POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (m/ž)  

- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija

- vrsta radnog odnosa i broj izvršitelja:

 

- na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu do 31.08.2024. godine

 – dva (2) izvršitelja

          

                                             

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se

jednako na muški i ženski rod.

 

Uvjet za radno mjesto:

- stečena stručna sprema – završena srednja škola,

prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,

98/19 i 57/22) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne

spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Pravilnika o radu i Pravilnika o

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

                       

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, mora sadržavati naznaku radnog

mjesta i vrstu radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge:

- životopis;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u

  članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od

  dana objave natječaja;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u članku

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od dana

  objave natječaja;

- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene

  mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od mjesec

  dana od dana objave natječaja;

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

  osiguranje, ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja.

 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti

kandidati oba spola.

Kandidati  koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema

posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o

ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale

kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim

braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17,98/19, 84/21),

moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Poveznica na internetsku

stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije  o

dokazima koji su potrebni pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13,1 52/14,

39/18,  32/20), uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,

priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Osoba  koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona

o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,

108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza

o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo

spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. U nastavku je

poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom

48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj 84/21), uz prijavu na

natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokumentaciju

(dokaze) propisanu člankom 49. stavkom 1. istog Zakona. U nastavku je poveznica na

dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka

25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Prije stupanja na rad kandidat dokazuje zdravstvenu sposobnost za  obavljanje navedenih

poslova dostavom potvrde izdanom od liječnika specijaliste medicine rada.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u slučaju izbora kandidat će ih prije stupanja na

rad predočit u izvorniku.

 

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti

poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A,

s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU", u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, kao i

prijave primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane.

 

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava

formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

 

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su  slobodnom voljom kandidata te  je kandidat

dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja

natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od

27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom

kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list

Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

     

 

                                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                               Nikola Hlanuda, v.r.