Natječaj pralja-švelja

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
Antona Mihića 5A
51410 OPATIJA

KLASA: 110-01/21-01/14
UR. BROJ. 2156/01-09-06-21- 2

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) članka 22. Statuta Dječjeg  vrtića Opatija i Odluke od 28. 10 2021. godine, raspisuje dana 14. 01. 2022. godine 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa  

 • radno mjesto: PRALJA-ŠVELJA (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim   vremenom  
 • mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija 
 • vrsta radnog odnosa: na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom  
 • Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i Odnose se  jednako na muški i ženski rod. 

Uvjeti za radno mjesto:  

Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i  98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme  ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem  ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija. 

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, mora sadržavati naznaku radnog mjesta  i vrstu radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge: 

 • životopis; 
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (NSS - šivač, osnovna škola) 
 • dokaz o državljanstvu; 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u   članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave   natječaja; 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u članku   25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja;
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene   mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec   dana od dana objave natječaja; 
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko   osiguranje (ne starija od mjesec dana). 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola. 

Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema  posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o  ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale  kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim  braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17,98/19, 84/21),  moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Poveznica na internetsku  stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o  dokazima koji su potrebni pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13,1 52/14,  39/18, 32/20), uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona  o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,  108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo  

spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. U nastavku je  poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom  48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj 84/21), uz prijavu na  natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokumentaciju  (dokaze) propisanu člankom 49. stavkom 1. istog Zakona. U nastavku je poveznica na  dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21)

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.  

Prije stupanja na rad kandidat dokazuje zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih  poslova dostavom potvrde izdanom od liječnika specijaliste medicine rada.  

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku. 

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  poštom u roku 8 dana od dana objave natječaja, dostavom na adresu Dječji vrtić Opatija,  Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog  odnosa – PRALJA-ŠVELJA", u roku od 8 dana od dana objave natječaja.  

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, kao i  prijave primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane. 

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava  formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te je  kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu  provođenja natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog  parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih  podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive  95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj  42/18). 

Predsjednica Upravnog vijeća:
Alessandra Selak, v. r.