NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
KLASA: 110-01/20-01/01
UR. BROJ. 2156/01-09-06-20- 2

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 18. 04. 2020. godine, članka 27. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) raspisuje dana 22. 04. 2020 godine

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice
- na 4 godine -

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima stručnu spremu za odgajatelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
 • da ima položen stručni ispit,
 • da nije pravomoćno osuđen/a za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • da mu/joj nije izrečena zabrana rada ili mu/joj je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece i da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnim propisima prema stavcima 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog kaznenog i prekršajnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (preslika ili izvornik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o ne postojanju činjenica prema stavcima 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (izvornik)
 • dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a o radnom stažu) ,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice).

Izabrani kandidat/tkinja prilikom zapošljavanja dužan je dostaviti ili dostaviti na uvid izvornike dokaza priloženih u preslici.

Prijave s navedenim prilozima podnose se na adresu: Dječji vrtić Opatija, Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A, s naznakom "za natječaj za ravnatelja/icu" u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati/kinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Opatija na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija na 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

Kandidatima/tkinjama koji/e ne budu imenovani/e poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi po isteku roka iz članka 42. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.).