Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 29. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 3. travnja 2023. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić Opatija

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  Dječji vrtić Opatija (u daljnjem tekst: Dječji vrtić), kojem je osnivač Grad Opatija.

Članak 2.

1) U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

2) Djeca u dobi od navršenih šest do dvanaest mjeseci života, upisivat će se u Dječji vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

Članak 3.

1) Primarno pravo upisa u Dječji vrtić ostvaruje dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jedno roditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran odnosno boravište za državljane zemalja članica Europske unije.

2) Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ovoga članka ako njegov udomitelj ima prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području Grada Opatije ili Općine Lovran.

3) Sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, samohrani roditelj je onaj roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava, a jedno roditeljska obitelj  je ona obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

Članak 4.

Ukoliko nakon utvrđivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca koja zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište odnosno boravište za državljane zemalja članica Europske unije na području Grada Opatije ili Općine Lovran.

Članak 5.

Djeca koja zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, mogu se upisati u Dječji vrtić nakon što se upišu sva zainteresirana djeca iz članaka 3. i 4. ove Odluke.

Članak 6.

1) Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, a ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.

2) Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka, djeca koja ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke upisuju se u Dječji vrtić na način da prednost pri upisu imaju:

• djeca roditelja invalida Domovinskog rata,

• djeca oba zaposlena roditelja,

• djeca iz obitelji s troje ili više djece,

• djeca samohranih roditelja,

• djeca iz jedno roditeljskih obitelji,

• djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji,

• djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima,

• djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

• djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.

3) Red prvenstva iz stavka 2. ovoga članka razrađuje se metodom bodovanja, a prvenstvo pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva.

4) Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednaki broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

Članak 7.

Dječji vrtić će osigurati ostvarivanje programa pred škole za svu djecu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, uz uvjete propisane zakonom.

Članak 8.

Postupak upisa djece u Dječji vrtić, bodovne kriterije za ostvarivanje prvenstva pri upisu te organizaciju prijema novoupisane djece utvrđuje Dječji vrtić svojim općim aktom.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 601-01/23-01/1

URBROJ: 2170-12/01-01/23-1

Opatija, 3. travnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić