Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Opatija

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 8. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija („Službene novine PGŽ“ 14/23.) te članka 26. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, Opatija, na sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine, donosi 

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Opatija (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić Opatija (u daljnjem tekstu: Vrtić), ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način primjenjuju na skrbnike i udomitelje (u daljnjem tekstu: Roditelj).

Članak 3.

(1) U Vrtić se mogu upisivati djeca od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu i to u redovite programe, posebne programe (program za rano učenje talijanskog jezika, program za rano učenje engleskog jezika), programe javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program predškole) i kraće programe.

(2) Prema dnevnom trajanju redoviti programi, programi za rano učenje talijanskog i engleskog jezika te program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine mogu biti poludnevni u trajanju od 5,5 sati (bez ili s ručkom) i cjelodnevni u trajanju od 10 sati.

(3) Programi se provode sukladno uvjetima propisanim važećim zakonskim odredbama koji uređuju predškolski odgoj i obrazovanje, provedbenim propisima donesenim prema odredbama tog zakona i općim aktima Vrtića.

Članak 4.

(1) Redoviti jaslički program provodi se u trajanju od 10 sati i namijenjen je djeci od navršenih dvanaest mjeseci do 3. (treće) godine života. Kao prag za upis u jaslice uzima se dob djeteta koje do 31. kolovoza godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši 3 (tri) godine života.

(2) Redoviti vrtićki program, program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program za rano učenje engleskog jezika i program za rano učenje talijanskog jezika provode se u trajanju od 5,5 (bez i s ručkom) i 10 sati i namijenjeni su djeci od navršene 3 (tri) godine života do polaska u osnovnu školu. Kao prag za upis u vrtić uzima se dob djeteta koje do 31. kolovoza godine u kojoj se provode upisi u navedene programe navrši 3 (tri) godine života.

(3) U programe u trajanju od 10 sati upisuju se primarno djeca zaposlenih roditelja, a u programe u trajanju od 5,5 sati (bez ili s ručkom) upisuju se djeca nezaposlenih i zaposlenih roditelja.

(4) Redoviti smjenski program u trajanju od 10 sati namijenjen je djeci od navršenih dvanaest mjeseci do polaska u osnovnu školu čija oba Roditelja rade u smjenama.

(5) Program predškole namijenjen je djeci koja u godini prije polaska u osnovnu školu ne pohađaju vrtić.

(6) Kraći programi provode se sukladno izdanoj suglasnosti nadležnog ministarstva.  

Članak 5.

(1) Primarno pravo upisa u Vrtić ostvaruje dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, odnosno boravište za državljane zemalja članica Europske unije.

(2) Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, ostvaruje jednako primarno pravo upisa kao i dijete iz stavka 1. ovog članka ako njegov udomitelj ima prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području Grada Opatije ili Općine Lovran.

Članak 6.

(1) Ukoliko nakon utvrđivanja prednosti iz članka 5. ovog Pravilnika preostane slobodnih mjesta za upis, u Vrtić mogu se upisati i djeca koja zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište odnosno boravište za državljane zemalja članica Europske unije na području Grada Opatije ili Općine Lovran.

Članak 7.

(1) Djeca koja zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne   samouprave, mogu se upisati u Vrtić nakon što se upišu sva zainteresirana djeca iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika, a na osnovu kriterija iz čl. 17. ovog Pravilnika uz predočenje suglasnosti o sufinanciranju ili ukoliko roditelj sam plaća punu ekonomsku cijenu.

Članak 8.

(1) Pedagoška godina započinje 1. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.

(2) U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića sukladno važećim zakonskim odredbama.

II. UPIS DJECE 

Članak 9.

(1) Upisi u programe ranog i predškolskog odgoja provode se sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za upis koju donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost gradonačelnika Grada Opatije.

(2) Temeljem Odluke iz stavka 1. ovog članka Vrtić objavljuje natječaj za upis djece.

(3) Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića te mrežnim stranicama Vrtića. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

(4) Natječaj sadrži podatke o trajanju, vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, potrebnoj dokumentaciji, načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i načinu provođenja natječaja.  

Članak 10. 

(1) Za dijete koje se prvi put prijavljuje, Zahtjev za upis u vrtić s traženom dokumentacijom (u daljnjem tekstu: Zahtjev za upis) podnosi Roditelj. Zahtjev za upis podnosi se putem online obrasca na mrežnim stranicama Vrtića. Iznimno, Roditelj koji nije u mogućnosti predati online zahtjev isti može preuzeti osobno u upravi Vrtića ili na mrežnim stranicama Vrtića te zajedno s potrebnom dokumentacijom dostaviti u papirnatom obliku. Ako je tako određeno Odlukom o raspisivanju natječaja, moguće je provesti e-Upise putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske.

Članak 11.

(1) Uz ispunjeni Zahtjev za upis u vrtić Roditelj obavezno prilaže:

 1. presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
 2. ispunjeni Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama  

     Vrtića ili osobno u upravi Vrtića).

(2) Uvid u adresu prebivališta za članove obitelji provest će Vrtić u suradnji s osnivačem.

(3) Osim navedenog Roditelj je dužan prilikom podnošenja Zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

 1. za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju Roditelja ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za Roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde  kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; za Roditelje redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od 30 dana; za Roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od 30 dana
 2. za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 3. za dijete iz jednoroditeljske obitelji – presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoćne odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da roditelji ne žive u zajedničkom kućanstvu
 4. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku izvoda iz matične knjige rođenih ostale djece u obitelji bez obzira na vrijeme izdavanja te u odgovarajuću tablicu na Zahtjevu za upis unijeti ime, prezime i OIB ostale maloljetne djece odnosno uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do dvadeset i šeste godine života, a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana
 5. za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – presliku rješenja nadležnog tijela odnosno mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza
 6. za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela
 7. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – presliku pravomoćnog rješenja nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 8. za dijete roditelja s invaliditetom upisanog u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – presliku rješenja nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv postotak tjelesnog oštećenja odnosno postotak invalidnosti
 9. za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja HZMO-a o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu
 10. presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 11. presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći
 12. presliku rješenja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
 13. za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa – potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis

(4) Vrtić zadržava pravo uvida u originale dokumenata te da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od Roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno da uz pisanu privolu Roditelja, koja je sastavni dio Zahtjeva za upis, sam provjeri činjenice za ostvarivanje prednosti.

(5) Roditelj će prilikom podnošenja Zahtjeva za upis dobiti odgovarajuću šifru djeteta pomoću koje će moći identificirati svoje dijete na Odluci o privremenim rezultatima upisa i Odluci o konačnim rezultatima upisa.

(6) Podnošenjem Zahtjeva za upis Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja, dijete i ostale navedene članove obitelji, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

III. E-UPISI

Članak 12. 

(1) U Vrtiću je moguće provesti i e-Upise putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: e-Prijava).

(2) e-Prijavu podnosi Roditelj za dijete koje se prvi put prijavljuje.

(3) Roditelj je dužan u upisnom roku predati e-Prijavu s potpunom dokumentacijom.

(4) e-Prijave zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

(5) Roditelj prilikom podnošenja e-Prijave putem web aplikacije može priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu navedene u članku 11. ovoga Pravilnika.

(6) Temeljem integracije sa sustavom e-Građani i privole roditelja, e-Prijava preuzima određen skup podataka (dokumentaciju o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu žrtve i invalida domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.) dok je ostalu dokumentaciju koja se traži temeljem članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika potrebno učitati i priložiti uz e-Prijavu.

(7) Za točnost podataka u dostavljenim ispravama odgovorne su osobe ili tijela koja su izdala isprave, odnosno podnositelj zahtjeva.

(8) Vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od Roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno, da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

(9) Roditelj će nakon podnošenja e-Prijave na adresu elektroničke pošte u fazi obrade i evaluacije zahtjeva dobiti odgovarajuću šifru djeteta temeljem koje će moći provjeriti status djeteta na Odluci o privremenim rezultatima i Odluci o konačnim rezultatima upisa.

(10) Podnošenjem e-Prijave Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja i dijete u okviru svog redovnog poslovanja provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

IV. PROMJENA PROGRAMA ILI OBJEKTA

Članak 13.

(1) Roditelj djeteta koje je upisano u Vrtić u prethodnoj pedagoškoj godini, a svoje dijete želi upisati u neki drugi program ili u neki drugi objekt u sastavu Vrtića dužan je podnijeti Zahtjev za promjenu programa ili objekta (u daljnjem tekstu: Zahtjev za promjenu) uz dostavu potrebne dokumentacije.

(2) Uz zahtjev za promjenu Roditelj je dužan priložiti presliku izvoda iz matične knjige rođenih bez obzira na datum izdavanja, popunjeni Inicijalni upitnik te dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu navedenim u članku 11. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Na zahtjev Roditelja djetetu će se omogućiti promjena programa, odgojno-obrazovne skupine ili premještaj u drugi objekt i tijekom pedagoške godine, ukoliko u Vrtiću postoje uvjeti za takav premještaj.

(4) Odluku o promjeni programa, odgojno-obrazovne skupine ili objekta donose ravnatelj i stručni tim Vrtića.

(5) Prilikom promjene programa, odgojno-obrazovne skupine ili objekta primjenjuju se kriteriji iz članka 17. ovog Pravilnika.

V. NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA VRTIĆA

Članak 14. 

(1) Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića (u daljnjem tekstu: Zahtjev za nastavak) za svaku sljedeću pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Vrtića.

(2) Uz Zahtjev za nastavak iz stavka 1. ovog članka Roditelj je dužan priložiti i potvrde o zaposlenju roditelja – elektronički zapis/potvrda HZMO o trenutačnom zaposlenju roditelja odnosno potvrde o redovitom školovanju roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za nastavak; za Roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, a za roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja.

(3) Ukoliko Zahtjev za nastavak zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom nije podnesen u upisnom roku, smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga Vrtića te se dijete ispisuje s 31. kolovozom tekuće godine.

Članak 15. 

 (1) Zahtjev za nastavak te Zahtjev za promjenu podnose se putem online obrasca na mrežnim stranicama Vrtića. Iznimno, Roditelj koji nije u mogućnosti predati online zahtjev isti može preuzeti osobno u upravi Vrtića ili na mrežnim stranicama Vrtića te zajedno s potrebnom dokumentacijom dostaviti u papirnatom obliku.

(2) Roditelj će prilikom podnošenja Zahtjeva za nastavak odnosno Zahtjeva za promjenu dobiti odgovarajuću šifru djeteta pomoću koje će moći identificirati svoje dijete na Odluci o rezultatima upisa i Odluci o konačnim rezultatima  upisa.

(3) Podnošenjem Zahtjeva za nastavak i Zahtjeva za promjenu Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja i dijete, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.  

VI. OSTVARIVANJE REDA PRVENSTVA PRI UPISU

Članak 16.

(1) Prednost pri upisu ostvaruje se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Vrtić i kriterijima propisanim važećim zakonskim odredbama koji uređuju predškolski odgoj i obrazovanje.

Članak 17.

(1) Prednost pri upisu u Vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, a ispunjavaju uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika.

(2) Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka, djeca se upisuju u dječji Vrtić primjenom bodovanja, prema sljedećim kriterijima:

Kriterij

Broj bodova

Djeca oba zaposlena roditelja 

12 bodova (6 za svakog zaposlenog roditelja)

Djeca samohranih roditelja

15 bodova

Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima

8 bodova

Djeca roditelja s invaliditetom upisanih u hrvatski registar osoba s invaliditetom

7 bodova

Djeca roditelja invalida Domovinskog rata

7 bodova

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade

2 boda

Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

2 boda

Djeca iz obitelji s troje ili više djece

1 bod

Djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji

1 bod

(3) Djeca čiji se jedan ili oba roditelja obrazuju, odnosno ostvaruju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se u svojim pravima na ostvarivanje prednosti sa zaposlenim roditeljima.

(4) Sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, samohrani roditelj je onaj roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava, a jednoroditeljska obitelj je ona obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

(5) Dijete s teškoćama u razvoju ili kroničnim bolestima je ono dijete kojemu su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz socijalne skrbi.

Članak 18.

(1) Poredak na Listi reda prvenstva utvrđuje se unutar reda prvenstva, zbrojem bodova za svako dijete na osnovu kriterija iz članka 17. ovog Pravilnika.

(2) Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života, a nakon toga dijete s većim zbrojem bodova.

(3) Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

(4) Djeci koja ne ostvare prednost pri upisu u traženi program, bit će ponuđen i omogućen upis u drugi program odnosno drugi objekt unutar Vrtića u kojem postoje slobodna mjesta.

VII. UPIS DJECE U KRAĆE PROGRAME

Članak 19.

(1) U Vrtiću se provode kraći programi koji imaju suglasnost nadležnog ministarstva.

(2) Kraći programi u pravilu se provode od listopada do kraja svibnja.

(3) Postupak upisa za programe iz stavka 1. ovog članka provodi se tijekom mjeseca rujna tekuće godine.  

(4) Postupak upisa za program iz stavka 1. ovog članka te rokovi za podnošenje zahtjeva za upis uređuje se posebnom odlukom ravnatelja.

(5) Programi iz stavka 1. neće se provoditi ukoliko se ne prijavi dovoljan broj djece. Odluku o tome donosi ravnatelj.  

(6) Kriteriji za upise iz ovog članka donijet će se posebnom odlukom ravnatelja.

VIII. RAD POVJERENSTVA

Članak 20.

(1) Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čini stručni tim Vrtića te jedan predstavnik Osnivača kojeg imenuje gradonačelnik Grada Opatije.

(3) Ravnatelj imenuje predsjednika Povjerenstva.

(4) Ravnatelj rješava nedoumice koje se mogu javiti tijekom upisa ili ako se članovi komisije ne mogu usuglasiti oko određenih pitanja vezanih za postupak upisa.

Članak 21.

(1) Povjerenstvo utvrđuje broj prijava dostavljenih u upisnom roku. Na temelju priložene dokumentacije utvrđuje se poredak na Listi reda prvenstva.

Članak 22.

(1) O radu Povjerenstva sastavlja se izvješće koje obavezno sadrži sljedeće podatke:

 • mjesto i vrijeme održavanja sjednica,
 • prisutnost članova Povjerenstva,
 • broj slobodnih mjesta ukupno i po programima,
 • broj zaprimljenih zahtjeva za upis ukupno i po programima,
 • broj prihvaćenih, odbijenih te odbačenih zahtjeva za upis ukupno i po programima uz obrazloženje,
 • broj slobodnih mjesta nakon utvrđenih rezultata upisa ukupno i po programima.

(2) Izvješće se dostavlja na znanje ravnatelju i Upravnom vijeću.

IX. OBJAVA REZULTATA

Članak 23.

(1) Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Vrtića u roku određenom Odlukom o raspisivanju natječaja za upis za svaku pedagošku godinu.

(2) Povjerenstvo donosi Odluku o privremenim rezultatima upisa (u daljnjem tekstu: Privremena odluka).

(3) U Privremenoj odluci prikazuju se šifre djece koja su već bila upisana i nastavljaju s korištenjem usluga, a u nastavku se prikazuju šifre novoprimljene djece s ostvarenim brojem bodova te šifre djece koja se nalaze na Listi čekanja.

(4) Privremena odluka objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Vrtića u roku određenom Odlukom o raspisivanju natječaja za upis.

Članak 24.

(1) Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu odluku o rezultatima upisa koji se izjavljuje ravnatelju u pisanom obliku u roku od 3 dana od dana objave Privremene odluke o rezultatima upisa.

Članak 25.

(1) Ravnatelj će ispitati je li prigovor dopušten, pravodoban i izjavljen od ovlaštene osobe. Ako prigovor nije dopušten ili pravodoban ili izjavljen od ovlaštene osobe, ravnatelj će ga odbaciti.

(2) Ako je prigovor dopušten, pravodoban i izjavljen od ovlaštene osobe, ravnatelj će isti uzeti u razmatranje te ukoliko ocijeni da je u cijelosti osnovan, usvojit će ga te će izmijeniti Privremenu odluku o rezultatima upisa, a o istome će obavijestiti podnositelja prigovora.

(3) Ako ravnatelj ne odbaci prigovor ili ga ne usvoji u cijelosti, isti će dostaviti Upravnom vijeću.

(4) Postupajući po prigovoru Upravno vijeće može prigovor odbiti, Privremenu odluku o rezultatima upisa poništiti u cijelosti ili djelomično izmijeniti.

(5) Upravno vijeće odlučuje o prigovoru te će o svojoj odluci izvijestiti podnositelja prigovora. 

Članak 26.

(1) Nakon isteka roka za prigovor i donošenja odluke o istome, Upravno vijeće u roku od 8 dana donosi Odluku o konačnim rezultatima upisa i započinje prijem novoupisane djece u Vrtić.

(2) U Odluci o konačnim rezultatima upisa prikazuju se šifre djece koja su već bila upisana i nastavljaju s korištenjem usluga, a u nastavku se prikazuju šifre novoprimljene djece s ostvarenim brojem bodova te šifre djece koja se nalaze na Listi čekanja. Ista se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Vrtića.  

Članak 27.

(1) Djeca koja temeljem objavljenog natječaja i primjenom bodovnih kriterija nisu upisana u Vrtić vode se na Listi čekanja te će temeljem dobivenih bodova ostvarivati pravo upisa tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u dobno odgovarajućoj skupini ili se proširi kapacitet Vrtića.

(2) Roditelj djeteta koje je na listi čekanja može tijekom godine dopuniti zahtjev za upis ispravama iz članka 11. ovog Pravilnika. Povjerenstvo na temelju dopunskih isprava jednom mjesečno (od rujna do svibnja tekuće godine) utvrđuje novi broj bodova te mjesto na Listi čekanja.

(3) Djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine ne navrše godinu dana života stavljaju se na Listu čekanja od starijeg k mlađem, s brojem bodova prikazanim u zagradi, a ostvarenim temeljem kriterija za ostvarivanje prednosti sukladno članku 17. koji će se aktivirati kada dijete navrši godinu dana i temeljem kojih će ostvariti prvenstveni red na Listi čekanja.

(4) Roditelj koji koristi rodiljni ili roditeljski dopust za dijete, može ostvariti pravo upisa djeteta za koje koristi dopust tek nakon isteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta, a dijete se stavlja na Listu čekanja od starijeg k mlađem, s brojem bodova prikazanim u zagradi, a ostvarenim temeljem kriterija za ostvarivanje prednosti sukladno članku 17. ovog Pravilnika koji će se aktivirati kada istekne rodiljni ili roditeljski dopust i temeljem kojih će ostvariti prvenstveni red na Listi čekanja.

Članak 28.

(1) Zahtjevi pristigli nakon proteka roka određenog za zaprimanje zahtjeva, stavljaju se na kraj Liste čekanja prema zbroju bodova na osnovu kriterija iz članka 17. ovog Pravilnika.

(2) Nakon donošenja Odluke o konačnim rezultatima upisa tijekom godine ne objavljuje se novi oglas za upis djece u Vrtić.

(3) Iznimno se mogu upisivati djeca i mimo redoslijeda utvrđenog Listom čekanja ukoliko se radi o izuzetnim slučajevima (smrt roditelja, teška bolest roditelja, udomljenje/usvajanje djeteta, teški socijalni uvjeti u kojima obitelj živi i slično) o čemu na temelju dostavljene dokumentacije odlučuje ravnatelj i stručni tim Vrtića.

X. PRIJEM NOVOUPISANE DJECE   

Članak 29.

(1) Prije uključivanja novoprimljenog djeteta u odgojno-obrazovni program Roditelj je obvezan uz prisustvo djeteta obaviti inicijalni razgovor. Inicijalnom razgovoru obvezno prisustvuje dijete, barem jedan od roditelja i stručni suradnik Vrtića.

(2) Na inicijalnom razgovoru Roditelj je obvezan dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te presliku knjižice cijepljenja za dijete.

(3) Roditelj primljenog djeteta obvezan je potpisati s Vrtićem ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

(4) Ugovor iz stavka 3. ovog članka mora biti sklopljen dan prije polaska djeteta u Vrtić. U slučaju da Roditelji djeteta, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor u navedenom roku ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s liste upisane djece.

Članak 30.

(1) Djeca s teškoćama u razvoju upisuju se u redovite programe Vrtića sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

(2) Prije upisa djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu Vrtić zadržava pravo stvaranja uvjeta za prihvat djeteta sukladno psihofizičkom statusu i potrebama djeteta. 

(3) Na osnovu procjene stručnog tima Vrtića, ravnatelj može donijeti odluku o provođenju pedagoške opservacije djeteta u trajanju od 3 (tri) mjeseca. O duljini dnevnog, odnosno tjednog boravka djeteta u Vrtiću za vrijeme opservacije odlučuje opservacijski tim u dogovoru s Roditeljem.

(4) Pedagoška opservacija može se zbog opravdanih razloga, na prijedlog opservacijskog tima, produljiti. Odluku o produljenju opservacije donosi ravnatelj.

(5) Duljinu trajanja boravka u odgojno-obrazovnoj skupini nakon pedagoške opservacije određuje u svakom pojedinom slučaju opservacijski tim zavisno o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta.

(6) Opservacijski tim čine edukacijski rehabilitator, psiholog, logoped, pedagog i odgojitelji skupine.

Članak 31.

(1) Vrtić tijekom pedagoške godine može zbog uvjeta rada, organizacije djelatnosti, primjene pedagoških standarda ili drugih izvanrednih okolnosti te organiziranja odgojno-obrazovnih skupina premjestiti dijete u drugu odgojno-obrazovnu skupinu.

XI. ISPIS DJECE

Članak 32.

(1) Djeca koriste usluge Vrtića u kontinuitetu od dana potpisa Ugovora.

Članak 33.

(1) Roditelj može ispisati dijete pisanim zahtjevom za ispis (Ispisnica) putem online obrasca na mrežnim stranicama Vrtića ili iznimno ako to nije u mogućnosti isti može preuzeti u upravi Vrtića.

(2) Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja Zahtjeva za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjem reda prvenstva te se stavlja na Listu čekanja.

Članak 34.

(1) Vrtić će ispisati dijete Roditelja – korisnika usluga koji se ne pridržava ugovornih obveza.

(2) Odluku o ispisu donosi ravnatelj.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 35.

(1) Ovaj Pravilnik donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost Grada Opatije.

Članak 36.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Vrtića, a objavit će se na mrežnim stranicama Vrtića.

KLASA: 025-01/23-02/04
URBROJ: 2156-10-06-23-06
Opatija, 26. travnja 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nikola Hlanuda

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića i na mrežnim stranicama Vrtića dana

27. travnja 2023. godine, a stupio je na snagu dana 28. travnja 2024. godine.

RAVNATELJICA
Biljana Šuša