Odluka o upisima i mjerilima upisa djece

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na svojoj sjednici 09. 03. 2022. godine donosi

 

ODLUKU O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se redovni postupak upisa djece rane i predškolske dobi u programe Dječjeg vrtića Opatija (u daljnjem tekstu: Vrtić). 
(2) Temeljem odluke Vrtić objavljuje natječaj za upis djece.
(3) Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se na oglasnim pločama u svim objektima Vrtića te mrežnim stranicama Vrtića. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.
(4) Natječaj sadrži podatke o trajanju, vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, uvjete upisa, potrebnoj dokumentaciji, načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i način provođenja natječaja.
(5) Postupak upisa djece provodi povjerenstvo kojeg čine ravnatelj/ica, članovi stručnog tima te jedan predstavnik osnivača.
(6) Povjerenstvo utvrđuje broj prijava dostavljenih u upisnom roku. Na temelju priložene dokumentacije utvrđuje se poredak na listi reda prvenstva.
(7) O radu povjerenstva sastavlja se izvješće koje sadrži podatke o broju slobodnih mjesta ukupno, po objektima i po programima, broju zaprimljenih prijava za upis ukupno, po objektima i po programima, broj prihvaćenih i odbijenih prijava za upis ukupno, po objektima i po programima uz obrazloženje, broj slobodnih mjesta nakon utvrđenih rezultata upisa ukupno, po objektima i po programima.
(8) Izvješće povjerenstva dostavlja se na znanje Upravnom vijeću.

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način primjenjuju na skrbnike i udomitelje.

Članak 3.

(1) Prednost pri upisu ostvaruje dijete iz obitelji čiji svi članovi imaju prebivalište na području Grada Opatije i Općine Lovran, odnosno stalno boravište ukoliko se radi o stranim državljanima.
(2) Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ima skrbnika, a nema prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka ako njegov udomitelj ili skrbnik ima prebivalište na području Grada Opatije i Općine Lovran.
(3) Dijete iz obitelji s oba roditelja koje živi samo s jednim roditeljem, a dijete i roditelj s kojim živi imaju prebivalište na području Grada Opatije i Općine Lovran ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka isključivo uz dostavu odgovarajuće dokumentacije - presuda o razvodu braka ili odgovarajuća dokumentacija Centra za socijalnu skrb.
(4) Dijete koje je smješteno u Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, a nema prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, također ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

(1) Ukoliko se sva djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu u Vrtić ostvarivat će se prema kriterijima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju primjenom metode bodovanja. Slijedi tablica kriterija s pripadajućim bodovima.

Kriterij

Broj bodova

Djeca zaposlenih roditelja 

3 boda za svakog zaposlenog roditelja

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

3 boda

Djeca samohranih roditelja

3 boda

Djeca u udomiteljskim obiteljima

2 boda

Djeca s teškoćama u razvoju

2 boda

Djeca iz obitelji s troje ili više djece

1 bod 

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

1 bod

Djeca roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata

1 bod

(2) Djeca čiji se jedan ili oba roditelja obrazuju, odnosno ostvaruju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se u svojim pravima na ostvarivanje prednosti sa zaposlenim roditeljima.
(3) Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
(4) Dijete s teškoćama u razvoju je ono dijete kojemu su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz socijalne skrbi. 

Članak 5.

Za dijete koje se prvi put prijavljuje, Zahtjev za upis s traženom dokumentacijom (u daljnjem tekstu: Zahtjev za upis) podnosi roditelj. Obrazac Zahtjeva za upis može se preuzeti osobno u upravi Vrtića ili na mrežnim stranicama Vrtića.

                                                                           Članak 6.

(1) Uz ispunjeni Zahtjev za upis djeteta koje se po prvi put prijavljuje u Vrtić obvezno se prilaže:

  1. presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
  2. ispunjeni Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića ili osobno u upravi Vrtića).

(2) Uvid u adresu prebivališta za članove obitelji provest će Vrtić u suradnji s Osnivačem.
(3) Radi ostvarivanja prednosti pri upisu roditelji su dužni uz Zahtjev za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 4. ove Odluke:

    1. za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva za upis

    2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – upisati u odgovarajuću tablicu za Zahtjevu za upis ime, prezime i OIB ostale maloljetne djece, odnosno uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do 26. godine života, a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis te presliku izvoda iz matične knjige rođenih te djece bez obzira na vrijeme izdavanja

    3. za dijete s teškoćama u razvoju – presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka
   
    4. za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

    5. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem - presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoćne odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb

    6. za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela

    7. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata

    8. za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu

    9. presliku rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

    10. presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći.

(4) Ukoliko jedan od roditelja ima rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17), obavezan je priložiti navedeno Rješenje.
(5) Vrtić zadržava prava uvida u originalne dokumente.
(6) Vrtić zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od roditelja djeteta zatraži dodatne isprave, odnosno da, uz pisanu privolu roditelja koja je sastavni dio Zahtjeva za upis djeteta u vrtić, sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Članak 7.

(1)Roditelji djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužni su u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga (Zahtjev za nastavak) za sljedeću pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Vrtića u ponuđenim programima. Uz Zahtjev za nastavak roditelji prilažu dokaze o zaposlenju odnosno redovitom školovanju kako se navodi u članku 6., stavku 3, točki 1. ove Odluke. Obrazac Zahtjeva za nastavak može se preuzeti osobno u upravi Vrtića ili na mrežnim stranicama Vrtića.

Članak 8

(1) Na zahtjev roditelja djetetu će se omogućiti premještaj u drugi program ili drugi objekt Vrtića u skladu s organizacijskim mogućnostima.
(2) Prilikom zahtjeva za promjenom programa ili objekta roditelji su dužni podnijeti Zahtjev za promjenu programa ili objekta uz dostavu potrebne dokumentacije. Prilikom premještaja djeteta u drugi program ili objekt primjenjuju se kriteriji iz članka 4. ove Odluke.

                                                                          Članak 9.

Roditelji će prilikom predaje Zahtjeva za upis, Zahtjeva za promjenu programa ili objekta odnosno Zahtjeva za nastavak korištenja usluga dobiti odgovarajuću šifru djeteta pomoću koje će moći identificirati svoje dijete na listi upisane djece odnosno listi čekanja.

Članak 10.

(1) Na osnovu kriterija iz članka 4. ove Odluke utvrđuje se zbroj bodova za svako dijete.
(2) Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima, ostvaruje dijete s većim brojem bodova.
(3) Ukoliko više djece ostvari jednak broj bodova, prednost za upis u pojedini objekt u sklopu Vrtića imat će djeca s prebivalištem u pojedinom mjestu u kojem Vrtić djeluje:

  • prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Opatija imaju obitelji s adresom prebivališta u Opatiji
  • prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Volosko imaju obitelji s adresom prebivališta u Voloskom
  • prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Veprinac imaju obitelji s adresom prebivališta u Veprincu
  • prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Ičići imaju obitelji s adresom prebivališta u Ičićima
  • prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Lovran imaju obitelji s adresom prebivališta u Lovranu.

(4) Ukoliko i nakon primjene kriterija iz stavka 3. ovog članka više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete s najvećim bodovanim kriterijem za ostvarivanje prednosti pri upisu.
(5) Ukoliko i nakon primjene kriterija iz stavka 4. ovog članka više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu imaju djeca čija su braća ili sestre upisani u Vrtić u tekućoj pedagoškoj godini i nastavljaju korištenje vrtića u sljedećoj pedagoškoj godini, a u slučaju da i tada više djece ostvaruje jednake uvjete prednost se utvrđuje prema datumu rođenja djeteta, od starijeg k mlađem.

Članak 11.

(1) Djeca s teškoćama upisuju se u redovne programe Vrtića sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.
(2) Prije upisa djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu Vrtić zadržava pravo stvaranja uvjeta za prihvat djeteta u skladu sa specifičnostima njegove teškoće.
(3) Stručna služba i ravnatelj/ica dogovaraju se s roditeljima o objektu, odgojno-obrazovnoj skupini, trajanju programa te uvjetima boravka djeteta u odgojno-obrazovnoj skupini u koju će dijete biti upisano.

Članak 12.

(1) Program predškole namijenjen je djeci koja u godini dana prije polaska u osnovnu školu ne pohađaju vrtić.
(2) Program predškole provodi se od ožujka do lipnja.
(3) Postupak upisa u program predškole provodi se odvojeno od upisa u redovite programe.

Članak 13.

(1) Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta za svaki program sastavlja se rang lista upisane djece, odnosno povjerenstvo predlaže Upravnom vijeću Odluku o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. (u nastavku Odluka o rezultatima upisa). Upravno vijeće Vrtića donosi konačnu Odluku o rezultatima upisa javnom objavom.
(2) Odluka o rezultatima upisa prikazuje šifru djece koja su već bila upisana i nastavljaju s korištenjem usluga. U nastavku se prikazuju šifre novoprimljene djece s ostvarenim brojem bodova.
(3) Odluka o rezultatima upisa objavljuje se na oglasnim pločama u svim objektima Vrtića u roku od 30 dana od dana završetka upisa te na mrežnim stranicama Vrtića.
(4) Na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Vrtića objavljuju se i ostale informacije o obavezama roditelja prije dolaska djeteta u Vrtić.

Članak 14.

(1) Protiv Odluke o rezultatima upisa roditelj ima pravo žalbe.
(2) Žalbe se podnose Upravnom vijeću vrtića u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o upisima.
(3) Upravno vijeće će ispitati je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena, pravodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacit će je rješenjem.
(4) Postupajući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti, Odluku o rezultatima upisa poništiti u cijelosti ili djelomično ju izmijeniti.
(5) Upravno vijeće o žalbi odlučuje rješenjem. O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava podnositelja žalbe.

Članak 15.

(1) Djeca koja temeljem objavljenog natječaja i primjenom bodovnih kriterija nisu ostvarila pravo upisa u Vrtić navode se pod šifrom na listu čekanja te će temeljem dobivenih bodova ostvariti pravo upisa tijekom godine, ukoliko postoje slobodna mjesta.
(2) Djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine ne navrše godinu dana također se pod šifrom stavljaju na listu čekanja s nula bodova, od starijeg k mlađem, a u zagradi će se navesti stvaran broj bodova ostvaren temeljem kriterija za ostvarivanje prednosti koji će se aktivirati kada dijete navrši godinu dana i temeljem kojih će ostvarivati prvenstveni red na listi čekanja.
(3) Djeca čija je prijava za upis podnesena nakon roka naznačenog u natječaju za upis djece stavljaju se na listu čekanja iza djece čija je prijava za upis predana u roku sukladno bodovima utvrđenim temeljem članka 3. i članka 4. ove Odluke.
(4) Iznimno se, mimo redoslijeda utvrđenog listom čekanja, mogu upisati djeca zbog uvjeta koji se nisu mogli predvidjeti (smrt roditelja, teška bolest roditelja, udomljenje/usvajanje djeteta i slično) ili teških socijalnih uvjeta u kojima obitelj živi, ukoliko za to u Vrtiću postoje uvjeti o čemu odlučuju ravnatelj/ica i stručni tim.
(5) Roditelji djeteta koje je na listi čekanja može tijekom godine dopuniti zahtjev za upis ispravama iz članka 5. ove Odluke. Povjerenstvo na temelju dopunskih isprava jednom mjesečno (od rujna do svibnja tekuće godine) utvrđuje novi broj bodova te mjesto na listi čekanja.
(6) Tijekom pedagoške godine roditelj djeteta koje je na listi čekanja ima pravo saznati je li došlo do promjena na listi čekanja u odnosu na njegovo dijete.

Članak 16.

(1) Djetetu koje ne ostvaruje prednost pri upisu u traženi program, bit će ponuđen i omogućen upis u drugi program odnosno drugi objekt unutar Vrtića, a za koji se prijavio manji broj djece od planiranog broja ili će se tijekom godine upisivati na slobodna mjesta.

Članak 17.

(1) U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, u Vrtić se mogu upisati i djeca s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave na osnovu kriterija iz članka 4. ove Odluke, uz predočenje suglasnosti o sufinanciranju ili ukoliko roditelj sam plaća punu ekonomsku cijenu.

Članak 18.

(1) Roditelji koji koriste rodiljni ili roditeljski dopust za dijete, mogu ostvariti pravo upisa djeteta za koje koriste dopust tek nakon isteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta.
(2) Tijekom trajanja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, roditelji mogu ostvariti pravo upisa u 5,5-satni program za drugu djecu u obitelji za koju ne koriste rodiljni ili roditeljski dopust, a u slučaju slobodnih mjesta te u skladu s organizacijskim mogućnostima i u 10-satni program.

Članak 19.

(1) Djeca se u Vrtić mogu upisati od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.
(2) Djeca se mogu upisati u redovite programe, programe za učenje stranog jezika (talijanskog i engleskog), program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina te kraće specijalizirane programe. 

Članak 20.

(1) Redoviti programi odgoja i obrazovanja djece od godinu dana do polaska u osnovnu školu namijenjeni su zadovoljavanju potreba i interesa djece te potreba njihovih roditelja u različitom dnevnom trajanju.
(2) Prema dnevnom trajanju programi mogu biti:

  • Poludnevni u trajanju od 5,5 sati
  • Poludnevni u trajanju od 5,5 sati s ručkom 
  • Cjelodnevni u trajanju od 10 sati.

(3) U redoviti poludnevni program u trajanju od 5,5 sati upisuju se djeca s navršene 3 (tri) godine do polaska u školu čiji roditelji nisu zaposleni.                                                                     
(4) U redoviti poludnevni programu u trajanju od 5,5 sati s ručkom upisuju se djeca s navršene 3 (tri) godine do polaska u školu čiji roditelji nisu zaposleni, a koji žele da njihova djeca konzumiraju ručak u vrtiću.
(5) U redoviti cjelodnevni program u trajanju od 10 sati upisuju se djeca s navršenih 12 mjeseci do polaska u školu čija su oba roditelja zaposlena.
(6) U redoviti smjenski 10 satni program upisuju se djeca od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu čija oba roditelja rade u smjenskom radu.

Članak 21.

(1) Dijete nezaposlenih roditelja iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima može se upisati i u 10 satni program, a o čemu odlučuje ravnatelj/ica i stručni tim.
                                                                           

                                                                            Članak 22.

(1) Upis u programe za učenje stranih jezika (talijanskog i engleskog) i programe odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina vrši se prioritetno za djecu s područja Grada Opatije i Općine Lovran u dobi od navršene 3 (tri) godine života do polaska u osnovnu školu.
(2) Programi učenja stranog jezika i programi odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina provode se sukladno izdanoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.
(3)Ukoliko prilikom upisa imaju isti broj bodova za upis u programe iz stavka 1. ovog članka, prednost ima dijete za koje su roditelji podnijeli Zahtjev za upis prethodne godine, a nije moglo biti uključeno u navedeni program.

Članak 23.

(1) Kraći specijalizirani programi provode se sukladno izdanoj suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. U kraće specijalizirane programe upisuju se djeca od navršene 3 (tri) godine do polaska u osnovnu školu.
(2) Kraći specijalizirani programi provode se u trajanju od jednog do dva sata tjedno.
(3) Postupak upisa u programe iz stavka 1. ovog članka provodi se tijekom mjeseca rujna tekuće godine.
(4) Postupak upisa u programe iz stavka 1. ovog članka te rokovi za podnošenje zahtjeva za upis uređuju se posebnom odlukom ravnatelja/ice uz suglasnost Upravnog vijeća.
(5) Programi iz stavka 2. neće se provoditi ukoliko se ne prijavi dovoljan broj djece.
(6) Kriteriji za upise iz ovog članka donijet će se posebnom odlukom ravnatelja/ice.

Članak 24.

(1) Roditelji mogu ispisati dijete iz Vrtića pisanim zahtjevom za ispis koji se može preuzeti u upravi ili na mrežnim stranicama Vrtića.

(2) Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije 7 dana prije namjeravanog prekida korištenja usluga Vrtića. 

(3) Na temelju zahtjeva te nakon podmirenja nepodmirenih dugovanja ravnatelj/ica donosi rješenje o ispisu.

(4) Dijete može biti ispisano iz vritća ako se roditelji ne pridržavaju ugovorenih obaveza, a odluku o tome donosi ravnatelja/ice.

(5) Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošđenja Zahtjeva za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjem reda prvenstva te se stavlja na Listu čekanja.

Članak 25.

Ova odluka stupa na stagu nakon dobivanja suglasnosti osnivača 

KLASA: 601-02/22-02/06
UR.BROJ: 2170-12-10-06-22-2

Dječji vrtić Opatija
Predsjednica Upravnog vijeća
Alessandra Selak